ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТ ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ХОЛБОГДОХ ЗААЛТЫГ ЗӨРЧСӨН ЭСЭХ МАРГААНЫГ ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ

   Монгол Улсын Их хурлаас 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр баталсан Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 39.1 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгт “Давж заалдах шатны шүүх шүүгдэгчид холбогдох хэргийн зүйлчлэлийг өөрчлөн ялыг хөнгөрүүлж, эсхүл шүүгдэгчид холбогдох хэргийн нөхцөл байдал, зүйлчлэлийг өөрчлөхгүйгээр ялыг хөнгөрүүлж, хүндрүүлж болно”, 39.9 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.4 дэх заалтад “шүүгдэгчид холбогдох хэргийн нөхцөл байдал, зүйлчлэлийг өөрчлөхгүй [ ... ]

ЦЭРГИЙН ДҮЙЦҮҮЛЭХ АЛБАНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО

    Засгийн газрын 2019 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 85 дугаар тогтоолоор Цэргийн дүйцүүлэх албыг 2019 онд мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах иргэний төлөх төлбөрийн хэмжээг 5.334.452 (таван сая гурван зуун гучин дөрвөн мянга дөрвөн зуун тавин хоёр) төгрөг байхаар тогтоожээ.     Цэргийн албаны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлд зааснаар цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах мөнгөн төлбөрийн хэмжээг хугацаат цэргийн алба хаагчийн жилийн хувь [ ... ]

ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИНГ БҮС НУТГААР ШИНЭЧЛЭН БАТАЛЛАА

    Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/12 дугаар тушаалаар Хүн амын амьжиргааны 2019 оны доод түвшинг шинэчлэн, 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдүүлэхээр баталжээ. Бүс нутаг Хамрагдах аймаг Амьжиргааны доод түвшин, төг     1. Баруун бүс 1. Баян-Өлгий 2. Говь-Алтай 3. Завхан [ ... ]

АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГААС ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ БОЛОН ОДОЙ ХҮНИЙГ АЖИЛЛУУЛААГҮЙ ОРОН ТОО ТУТАМД САР БҮР ТӨЛӨХ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООЛОО

    Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 111 дугаар тогтоолоор Аж ахуй нэгж байгууллагаас хөгжлийн бэрхшээлтэй болон одой хүнийг ажиллуулаагүй орон тоо тутамд сар бүр төлөх төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоосон.     Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас уг тогтоолын хавсралтаар доорх хэмжээг заасан байна. Үүнд:  № Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тоо (б [ ... ]

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫГ ХЭЛЭЛЦЭН БАТАЛЛАА

Нэгдсэн хуралдаанаар төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас өгсөн 8 чиглэлийн дагуу хэлэлцүүлэг хийж, доорх асуудлаар санал хураалт явуулсан байна. Дараах саналууд гарчээ. Үүнд: 1.    Төслийн анхны хэлэлцүүлгийн үед өөрчлөхөөр дэмжигдсэн төслийн 4 дүгээр бүлгийн нэрийг “Татвараас зайлсхийхийн эсрэг ерөнхий дүрэм” гэж тодотгон хуулийн төсөлд тайлбар оруулах; 2.    Маргаан таслах зөвлөлөөс болон шүүхээс татвар төл [ ... ]

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДОХ ЭРХИЙН ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ

     Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны А/46, А/09 дүгээр хамтарсан тушаалын Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах журам шинэчлэгдэн  батлагдсан.    Механикжсан тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн шалгалт авах үйл ажиллагааг энэхүү журмаар зохицуулсан.      Жолоодох эрхийн шалгалтыг авах эрх бүхий субъект: Шалгалтыг нийслэлд Цагдаагийн төв байгууллагын харьяа жолоодох эрхийн шалгалтын асуудал эрх [ ... ]