МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН “ХУРДАН МОРИНЫ УРАЛДААНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ” ТОГТООЛЫН ТАЛААР

2019 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас жил бүрийн 11 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хурдан морины уралдаан, сунгаа, үсэргээ зохион байгуулахыг хориглосон тогтоол гаргаж, цаашид үндэсний их баяр наадмын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах  асуудлыг судлахыг Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд С.Чинзориг на [ ... ]

СОГТУУРАХ, МАНСУУРАХ ДОНТОЙ ХҮНИЙГ ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР АЛБАДАН ЭМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг албадан эмчлэх эмнэлэг нь дараах баримт бичгийг үндэслэн албадан эмчлүүлэх хүнийг хүлээж авна: Шүүхийн шийдвэр; Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын дүгнэлт; Иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах баримт бичиг, байхгүй тохиолдолд улсын бүртгэлийн байгууллагын лавлагаа. Албадан эмчлүүлэгчийн бие болон эд зүйлд харуул хамгаалалтын ижил хүйсийн ажилтныг байлцуулан үзлэг хийж, хориглосон баримт бичиг, мөнгө, эд зүйлийг бүртгэн тү [ ... ]

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨХ, УЛСЫН ДУГААР ОЛГОХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 192 дугаар тушаалаар Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”-ыг шинэчилэн баталжээ. Тус журмын зорилго нь автотээврийн хэрэгслийн өмчлөх эрх болон ашиглалттай холбоотой бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох, тээврийн хэрэгслийн бүртгэл, мэдээллийн сан байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. Харин Гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд заасны дагуу гүйцэтгэх ажлын зориулалтаар ашиглаж байгаа [ ... ]

ЖОЛООЧИЙН ДААТГАЛЫН БАТАЛГААНЫ ЗАГВАР, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын  2019 оны 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 29/А/13 дугаар тушаалаар “Жолоочийн даатгалын баталгааны загвар, түүнийг хэрэглэх журам”-ыг баталлаа. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын баталгааны загвар, түүнийг хэрэглэхтэй холбогдсон харилцааг энэ журмаар зохицуулна. Мөн энэхүү журам хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн өдрөөс эхлэн Хууль зүйн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2015 оны 3 дугаар с [ ... ]

“ТАМГА, ТЭМДЭГ ХИЙЛГЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ, ЛАВЛАГАА ОЛГОХ ЖУРАМ”-ЫН ТУХАЙ

Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 11-р сарын 19-ний өдрийн А/216 дугаартай тушаалын хавсралтаар “Тамга, тэмдэг хийлгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих, лавлагаа олгох журам”-ыг шинэчлэн баталжээ. Хуулийн этгээдэд тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар олгох, хүчингүй болгох, лавлагаа олгоход энэ журмыг баримтлах ба өмнө үйлчилж байсан Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/159 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмыг хүчингүй болгосон. Хуулийн этгээдэд т [ ... ]

КОНТЕНТ НИЙЛҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Контент нийлүүлэх үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийг Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд, иргэнд олгоно.  Тусгай зөвшөөрлийг Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос авах бөгөөд дараах баримт бичгийн бүрдүүлнэ. Үүнд: -Хүсэлт гаргагчийн ерөнхий мэдээлэл: Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатар баталгаажуулсан хуулбар, иргэн бол иргэний үнэмлэхний хуулбар; -Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт; -Тусгай зөвшөөрөл авахаар өргөдөл гаргагч нь [ ... ]