ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ ГАЗАР АШИГЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ

   Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах зөвшөөрөл олгох талаар Монгол Улсын Байгаль орчны сайдын /хуучнаар/ 2001 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 218 дугаар тушаалаар зохицуулсан.    Уг тушаалд Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газар нь иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэрэгжүүлэх төслийг доорх шалгуураар хянан үзэж газар ашиглах зөвшөөрөл олгохоор зохицуулжээ. 1. Төсөл  хэрэгжүүлэгч уг төслийг хэрэгжүүлэх санхүүгийн чадвартайг нотолсон эрх бүхий [ ... ]

ХҮҮХДИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ТЭВЧИШГҮЙ ХЭЛБЭРҮҮД

     Монгол Улс 2001 онд нэгдэн орсон 1999 оны Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийн тухай конвенц(Дугаар 182)-ийн 3-р зүйлд Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг тодорхойлжээ. Үүнд хүүхдийн хөдөлмөрийн тодорхой хэлбэрүүдийг нэн тэргүүн таслан зогсоох, улмаар хүүхдийн хөдөлмөрийг устгах нь урт хугацааны зорилго болгохыг зааж өгчээ. Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүд гэдэгт: • Хүүхдийг худалдах, өрийн барьцаанд өгөх, боолчлох, ал [ ... ]

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХҮН АМД МӨРДӨХ ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАРИФЫН ТУХАЙ

   2019 оны 3-р сарын 29-ний өдөр Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 23 дугаар тогтоолоор Улаанбаатар хотын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф-ыг шинэчлэн баталж, 2019 оны 5-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр болжээ. Үнийн тарифыг танилцуулбал:    (НӨАТ-гүй) № Үйлчилгээний төрөл Хэмжих нэгж Тариф 1. [ ... ]

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ АЖЛЫН ЖУРМЫГ БАТАЛЛАА

   Энэхүү Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын журмаар Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хөрөнгийн эх үүсвэр харгалзахгүйгээр эрчим хүчний барилга байгууламж /цаашид “барилга байгууламж” гэж/ барих /барьж байгуулах, шинэчлэл хийх, сэргээн засварлах, өргөтгөх/ ажлыг зохион байгуулах хүрээнд ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулахтай холбогдсон үйл ажиллагааг зохицуулна.    Энэхүү журмын үйлчлэлд барилга байгууламж барих ажлын захиалагч, зураг төсө [ ... ]

ОРЧНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС, ҮНЭ ТАРИФЫГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООЛОО

Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 05 сарын 06-ны өдрийн А/164 дугаар тушаалаар Орчны чанарын хяналт шинжилгээний ажлын  үйлчилгээний хөлс, үнэ тарифыг шинэчлэн тогтоосон байна.   БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ   2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр              Дугаар А/164                Улаанбаатар хот            [ ... ]

ИРГЭНИЙ ХУУЛИЙН 12 ДУГААР БҮЛГИЙН 4 ДҮГЭЭР ДЭД БҮЛГИЙН ЗАРИМ ЗҮЙЛ, ЗААЛТЫГ ТАЙЛБАРЛАХ ТУХАЙ

   Хөршийн эрх, уг эрхээ хэрэгжүүлэх зорилгоор бусдын өмчлөх эрхийг хязгаарлах харилцааг зохицуулсан Иргэний хуулийн “Эдийн болон эдийн бус баялгийн эрх” дэд хэсгийн 12 дугаар бүлгийн 4 дүгээр дэд бүлгийн зарим зүйл, заалтыг нэг мөр ойлгож, зөв хэрэглэх явдлыг хангах зорилгоор Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавьдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт, Шүүхийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.6.5-д заасныг удирдлага болгон Улсын Дээд шүүхээс ТОГТООХ НЬ:    [ ... ]