ЖОЛООДОХ ЭРХИЙН ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ ЖУРАМ

     Жолоодох эрхийн үнэмлэх олгох журам нь Хууль зүйн сайдын 2015 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/189 дүгээр тушаалаар батлагдсан бөгөөд 2018 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдөр А/23 тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан болно.     Энэхүү журмын зорилго нь Монгол Улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх болон Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх олгохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахаар тусгажээ.      Жолоочийн үнэмлэх олгох ажлыг нийслэлд Цагдааги [ ... ]

МОНГОЛ ЦЭРГИЙН ӨДӨР

    “Монгол цэргийн өдөр”-ийн талаар дараах хууль тогтоомжид хуульчилжээ. Монгол Улсын иргэн шударга, хүнлэг ёсыг эрхэмлэн эх орноо хамгаалах, хуулийн дагуу цэргийн алба хаах үндсэн үүргийг ёсчлон биелүүлнэ.  (Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 17 дугаар зүйлийн 1-ийн 4)    “Цэргийн алба” гэж зэвсэгт хүчин, хилийн ба дотоодын цэрэг, онцгой байдлын байгууллагад Монгол Улсын иргэн цэргийн алба хаах үндсэн үүргийг биеэр гүйцэтгэх, эсхүл цэргийн б [ ... ]

ХҮҮХДИЙН ХАМГААЛУУЛАХ ЭРХ

    Хүүхэд гэмт хэрэг, зөрчил, хүчирхийлэл, бие махбодийн шийтгэл, сэтгэл санааны дарамт, үл хайхрах байдал болон мөлжлөгийн аливаа хэлбэрээс нийгмийн бүх орчинд хамгаалагдах эрхтэй. Мөн эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч хүүхдийн эрхийг нь зөрчсөн тохиолдолд хүүхэд тэдэнтэй хууль ёсны харилцаагаа зохих журмын дагуу зогсоох, таслах, тухайн нөхцөл байдал арилсан тохиолдолд уг харилцаагаа сэргээх эрхтэй.    Хүүхэд өөрийн нэр төр, гэр бүлийн амьдрал, эрүүл мэ [ ... ]

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИХ ЭРХ

     Хүүхдийн бие махбодь, оюун санаа, ой ухаан, сэтгэц, зан байдал, харилцаанд гарч байгаа ахиц өөрчлөлтийг хүүхдийн хөгжил гэж үзэх бөгөөд хүүхэд дараахь эрх эдэлнэ: -   хүүхэд бага, суурь, бүрэн дунд боловсролыг үнэ төлбөргүй эзэмших; -   хүүхэд төрөлх хэл, бичиг үсэг, ёс заншил, түүх соёлын уламжлалыг өвлөн эзэмших; -   хүүхэд оюун ухаан, авьяас билэг, бие бялдар, ур чадвараа хөгжүүлэхэд төрөөс дэмжлэг авах; -   хүүхэд шашин шү [ ... ]

ХҮҮХДИЙН ЭСЭН МЭНД АМЬДРАХ ЭРХ

   Хүүхэд төрмөгцөө нэр авах, Монгол Улсын харьяат байх эрхтэй. (Харин хүүхэд гадаадын харьяат болох, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний хүүхэд Монгол Улсын харьяат болох асуудлыг Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээгээр зохицуулна.) Мөн хүүхэд эрүүл өсч бойжих, аюулгүй орчинд амьдрах, аливаа хүчирхийллээс ангид байх эрхтэй.    Түүнчлэн хүүхэд эцэг эхтэйгээ амьдрах, тэдний анхаарал халамжид байх, эцэг эхээсээ буюу хэн нэгнээс нь тусдаа амьдрах үед тэдэнтэй байнгын харилца [ ... ]